Algemene Voorwaarden 'Roelofs Advocatuur' gevestigd en kantoorhoudende te Nuland

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– Roelofs Advocatuur: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ‘Roelofs Advocatuur B.V.’, gevestigd en kantoorhoudende te Nuland (gemeente ’s-Hertogenbosch), en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer: 60.99.32.35;
– Cliënt: de wederpartij van Roelofs Advocatuur, zijnde een natuurlijk -of rechtspersoon die juridisch advies of bijstand wenst van Roelofs Advocatuur;
– Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Roelofs Advocatuur en Cliënt, waarbij Roelofs Advocatuur zich verbindt tot het verrichten van nader tussen partijen (schriftelijk) over een te komen juridische werkzaamheden en diensten;

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van of overeenkomsten met Roelofs Advocatuur, tenzij schriftelijk anders is overeen¬gekomen.
2.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2.3 Alle bedingen in deze voorwaarden zijn ook gemaakt en bedongen voor eventuele werknemers van Roelofs Advocatuur.

3. Overeenkomst
3.1 Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van Roelofs Advocatuur van een door Cliënt verstrekte opdracht.
3.2 Wijzigingen in een reeds tot stand gekomen Overeenkomst zullen slechts dan gelden en van kracht zijn tussen partijen, indien deze wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
3.3 Een door een Cliënt met Roelofs Advocatuur gesloten Overeenkomst leidt enkel tot een inspannings¬verplichting voor Roelofs Advocatuur en niet tot een resultaatsverplichting. Roelofs Advocatuur is gehouden om en zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, alsmede naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap ten tijde van de Overeenkomst, uitvoeren.
3.4 Uitdrukkelijk worden van de Overeenkomst uitgesloten de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.
3.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, is Roelofs Advocatuur gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De kosten hiervan worden rechtstreeks doorbelast aan Cliënt.

4. Aansprakelijkheid
4.1 De aansprakelijkheid van Roelofs Advocatuur voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de Overeenkomst, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroeps¬ aansprakelijkheidsverzekering van Roelofs Advocatuur wordt uitgekeerd (zijnde maximaal € 1.500.000,- per aanspraak), vermeerderd met het bedrag van het in de betreffende polis vermelde eigen risico.

4.2 Bij het inschakelen van derden zal Roelofs Advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Roelofs Advocatuur is voor eventuele tekortkomingen van derden niet aansprakelijk.

5. Honorarium en kosten
5.1 Voor het uitvoeren van de Overeenkomst door Roelofs Advocatuur is Cliënt een honorarium verschuldigd, naast eventuele verschotten, omzetbelasting en/of andere kosten die de Overeenkomst met zich meebrengen.
5.2 Het honorarium wordt door Roelofs Advocatuur berekend door het aantal gewerkte uren te vermenig¬vuldigen met het door Roelofs Advocatuur met Cliënt overeengekomen uurtarief, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
5.3 Door Roelofs Advocatuur voor een Cliënt verrichte werkzaamheden worden periodiek en tussentijds aan Cliënt in rekening gebracht.
5.4 Roelofs Advocatuur is gerechtigd van Cliënt betaling van een voorschot te verlangen, alvorens tot uitvoering van (een deel van) de Overeenkomst wordt over¬gegaan. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6. Betaling
6.1 Declaraties dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum door Cliënt aan Roelofs Advocatuur te worden voldaan op een door Roelofs Advocatuur aangegeven bankrekening(nummer), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.2 Cliënt is – zonder schriftelijke toestemming van Roelofs Advocatuur – niet gerechtigd betaling van een factuur op te schorten dan wel te verrekenen.
6.3 Bij niet-tijdige betaling is Cliënt van rechtswege in verzuim en is Cliënt aan Roelofs Advocatuur een vertraging¬srente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente verschuldigd. In dat geval is Roelofs Advocatuur tevens bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Roelofs Advocatuur kan leiden.
6.4 Indien algehele betaling uitblijft en Roelofs Advocatuur genoodzaakt is (buiten)¬gerechtelijke incasso¬maat¬regelen te treffen, dan is Cliënt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15% van het opeis¬bare bedrag, met een minimum van € 180,00.

7. Wwft
7.1 Cliënt is er mee bekend en aanvaard dat Roelofs Advocatuur op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, verplicht is om ingevolge die regelgeving ongebruikelijke trans¬acties te melden. De Wwft kan Roelofs Advocatuur verplichten alvorens bepaalde diensten te mogen verrichten, eerst Cliënt te identificeren aan de hand van paspoorten of Nederlandse rijbewijzen, gewaarmerkte uittreksels uit officiële Handelsregisters of andere door de WID daartoe aangewezen documenten.

8. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
8.1 Op alle Overeenkomsten tussen Roelofs Advocatuur en Cliënt is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
8.2 Eventuele geschillen tussen Roelofs Advocatuur en Cliënt zullen, nadat eerst minnelijk is getracht om tot een vergelijk te komen, worden voorgelegd aan en uitsluitend beslecht worden door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch.